Rein Koch

PEAKORRALDAJA

Tere!

Tänane (25.jaan.) toimkonna istung määras lõplikult kindlaks 30. jaanuaril 2016 kell
12:00 Tallinnas Rahvusraamatukogu suures saalis algava Tartu
rahulepingualase konverentsi kava:

Kell 12:00, kogunemine:

Eesti hümni esitamine:

1.      Konverentsi avamine.
2.      M. Helme (EKRE esimees) ettekanne: Poliitilisest hetkeolukorrast seoses
& #8222;piirilepingu“ ja Tartu rahulepinguga;
3.      Akadeemik A. Raukas Tehnikateadlase Aleksander Kingu osast Tartu
rahulepingu sõlmimisel;
4.      T. K. Raudalainen Ingerimaa ajaloost ja tänapäevast;
5.      A. Kals Petserimaa ajaloost;
6.      Prof. T. Varrak: Tartu rahulepingu riigiõiguslikest aspektidest;
7.      Prof. P. Järvelaid: Tartu rahulepinguga seotud õiguslikest aspektidest;
8.      A. Poolamets: Piirilepingu ja Tartu rahulepingu mõningatest aspektidest;
9.      J. Toomepuu: Video teel
10.      A. Pällin: Kinnisvara alastest vaidlustest ikka veel okupeeritud aladel;
11.     H. Leetna: Kontrolljoonetaguste kinnistute omanike kaebused kohtusse
ja kohtute otsused;
12.     Petserimaa praegusest olukorrast – Petserimaalaste olukorrast
siin ja sealpool piiri – kirjaliku ettekande ettelugemine.
13.     R. Koch Tartu rahulepingu teksti refereering;
14.     L. Utno (tervituseks)
15.     A. Inn.
16.     Konverentsi kommünikee ettelugemine;
17.     Sõnavõtud repliikideks
18.     Kommünikee vastuvõtmine, hääletamine.

Kell 17:00, konverentsi lõpetamine.

Kella 15:00 Vaheaeg 30 minutit.

Kontrolljoonetaguste kinnistute omanikud, kelle kinnisvara kavatseb EV anda Venemaale – osalege konverentsil ja saate muuhulgas  teada kas ja kuidas on on võimalik riigilt saada kompensatsiooni?

Konverentsi korraldavad lihtinimesed – meie sõnavõtud ei ole ette kirjutatud rahajõmmide poolt. Seega rahajõmmidelt nn annetusi ei võeta.

Henn Leetna
Ettekanne TARTU RAHU KONVERENTSIL
30.JAAN.2016 Rahvusraamatukogu

Lugupeetud Tartu rahulepingu austajad !

Minu vanaisa andis Eesti Vabariigile suure  pataka raha ja sai selle eest Petserimaal maad ja metsa.
Mina soovin seda rahapatakat tagasi saada, et osta selle eest samaväärne maa ja mets. Või Eesti Vabariik vabatahtlikult annab minule samaväärse maa ja metsa.

Uue piirileppe sõlmimisel Venemaaga on Riigikogu eksinud kehtiva seadusandluse ja rahvusvahelise õiguse vastu.

Nimelt; 25.juulil 1994. aastal jõustus Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus.

Juhul, kui kontrolljoone tagused maad antakse Venemaale, siis sellega muudetakse tagasiulatuvalt eelpool öeldud seadus õigustühiseks, sest Venemaa territooriumil ei kehti Eesti seadused ja asjaosaliste olukord halveneb.

Sellega rikutakse Eesti Vabariigi seadusi ja ka rahvusvahelist õigust, sest ühtegi seadust ei või tagasiulatuvalt muuta nii, et asjaosaliste olukord halveneb.

Antud asjaoludest teavitasime juba kõiki eelmise Riigikogu liikmeid digitaalselt allkirjastatud märgukirjaga, milles palusime lõpetada piirileppe ratifitseerimise eelnõu lugemine senikauaks, kuni on lahendatud maade küsimus. Vastasid kaks Riigikogu liiget – Inara Luigas ja Annely Akkermann.

Praegustele Riigikogu liikmetele saatsime samasuguse digitaalselt allkirjastatud märgukirja möödunud aasta 29. oktoobril. Riigikogus on tunda edumeelsust – vastanud on kolm Riigikogu liiget;

Esimesena vastas Jüri Adams, kes soovis jõudu.

Teisena vastas Riigikogu esimees Eiki Nestor, kes edastas antud märgukirja justiitsministrile, kellelt vastust ei ole tulnud.

Kolmandana vastas Väliskomisjoni esimees Sven Mikser, kes väitis, et vajatakse täiendavat infot eelnõu algatajalt ning otsustati jätkata arutelu.

Nendes vastustes jääb kõlama silmakirjalikkus ja meile sai selgeks, et Riigikogu vabatahtlikult enda seisukohti ei muuda ning seetõttu pöördusime Tallinna Halduskohtusse möödunud aasta 16. novembril.

Halduskohus tagastas kaebuse, kuna sellise kaebuse lahendamine ei kuulu halduskohtu pädevusse.


Selgituseks kirjutab Kohtunik Kristjan Siigur;
Esiteks - ajutise kontrolljoone tagused maad ei ole praeguse Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olnud ja sellega on omandireformi algusest peale ka arvestatud.

Teiseks - Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduse mõte on selles, et kui kunagi peaksid need õigusvastaselt võõrandatud maad kuuluma Eesti vabariigile, siis tekkib omanikel nende maade tagastamisnõude õigus.

Kolmandaks - juhul kui piirileping ratifitseeritakse ja jõustub, siis võib põhimõtteliselt kaaluda õigustloova aktiga tekitatud kahju hüvitamisnõude esitamist.

Sellepeale esitasime meie määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.
Kolmeliikmeline kolleegium nõustus halduskohtu seisukoha ja põhjendustega, seega määruskaebus jäeti rahuldamata ja halduskohtu määrus ei ole edasi kaevatav.

Kuna edasi ei ole lubatud kaevata, siis tegime ise järelduse, et kohtute otsused on puudulikud ja ei ole vabad.

Esiteks - halduskohtul ei ole õigus, et maade asukohaga on omandireformi algusest peale ka arvestatud, sest Omandireformi aluste seaduse võttis vastu Eesti Nõukogute Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu  13. juunil 1991.a.
Tollel ajal ei olnud kontrolljoont ja järelikult ei saadud ka maade asukohaga arvestada.

Teiseks – halduskohus selgitab meile antud seaduse mõtet. Hea küll, halduskohus peab meid, kaebajaid puudulikeks, kes ei saa aru sellest, mis kirjas on. Kuid selle seaduse mõtte selgitusega peab halduskohus suisa rumalaks toonast presidenti ja Riigikogu, kes ei suutnud seadusse kirjutada mõtet.

Tegelikkuses on seaduse mõte selgelt ja üheselt mõistetavalt kirja pandud seaduses eneses.
Nimelt; kirjas on järgnev;   Õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamise õiguse teostamist korraldab Eesti Vabariigi Valitsus nimetatud maa-aladel või mõnel nende osal sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine saab võimalikuks nendel maa-aladel või nende mõnel osal või kui mingil teisel viisil osutub võimalikuks käesolevas seaduses sätestatud õiguste kaitse.

Ja sellest teisest viisist õiguste kaitsel, mis loob riigile võimaluse anda maadeomanikele asendusmaad ei räägi halduskohus, ringkonnakohus ega ka Riigikogu mitte ühte sõna.

Kolmandaks – ringkonnakohus nõustus  halduskohtu seisukoha ja põhjendustega. See näitab, et ringkonnakohtus asja ei arutatud ja seetöttu vigu ei leitud.

Kordan veelkord, et edasi kaevata ei ole lubatud ja teha pole meil midagi, sest kuigi rahvas on vastu uuele piirilepingule ja soovib korraldada rahvahääletust ei saa seda teha, sest eesti rahval puudub rahvahääletuse algatamise õigus.

 

Seadused, millised käsitlevad rahvahääletuse algatamist on järgmised;

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus

§ 128. Rahvahääletuse algatamine

 1. Rahvahääletuse algatamise õigus seaduseelnõu vastuvõtmiseks või muu riigieluküsimuse otsustamiseks on:
   1) Riigikogu liikmel;
   2) Riigikogu fraktsioonil;
   3) Riigikogu komisjonil.
  See rahvaesindajatele antud õigus algatada rahvahääletus jääbki ainult õiguseks, sest kehtib Rahvahääletuse seadus,
  kus  § 8 teeb selgeks, millal rahvahääletus jääb ära ?

§8 lg 1 Rahvahääletust ei toimu, kui
Riigikohus tühistab Riigikogu otsuse seaduseelnõu või muu riigielu küsimuse rahvahääletusele panemise kohta.

Seega riigikohtunike võim on seaduslikult sätitud kõrgemale eesti rahva tahteavaldusest.

Ei ole midagi enamat rääkida, kui konstanteerida fakti, et eesti rahval ei ole enda riigis Põhiseadusjärgset kõrgeimat võimu.

Nagu näete, ka seadusandlus on silmakirjalik.
Neid seadusi lugedes tekkib jõuetuse tunne – masendus.
Seepärast moodustasime uue - maailmas ainulaadse tähtajalise erakonna, kuhu on kutsutud kõik edumeelsed inimesed Eestis.
Eesti Viimane Erakond – me tuleme selleks, et muuta seadusandlust nii, et rahvas on võimul. Ja kui rahvas valitseb riiki, siis me lahkume ja kustutame Toompeal erakondlikud tuled. See tähendab, et erakonnad ei saa enam mitte kunagi nimekirjade alusel Toompeale trügida.

Sellest võib lugeda internetis www.kristiine.ee 
Maadeomanikud- peame ühinema, sest ühisavaldusel on suur mõjuvõim eriti Euroopa kohtus.
Ühinemiseks pöörduge minu poole Henn Leetna;  henn.leetna@gmail.com;  5242074

 

Lõpetuseks räägin lühikese farsi, mis kõige paremini iseloomustab meie valitsejate silmakirjalikkust;

Ma istun kellegi turjal, taon teda rusikatega pähe ja sunnin ennast kandma.Tal on raske. Samas veenan ma iseennast ja püüan ka kõiki teisi veenda, et ma teen kõik selleks, et tal kergem oleks – väljaarvatud tema seljast maha ronimine.

Tänan tähelepanu eest.

KONVERENTS

Tartu Rahulepingu toetuseks

Rahvusraamatukogu
Tallinn 30.jaan.2016