Sundüürnike arvuks on hinnatud 100 000 (ükssada tuhat) inimest.  Riigikogu 1997.a. 17.septembri  istungi stenogrammist võib lugeda, kui esines majandusminister Jaak Leimann, et “tõepoolest 100 000 on neid inimesi, kes ei saanud EVP-dega oma korterit erastada nagu kõik teised”.

Meie eesmärgiks ei ole asja arutamine siseriiklikes kohtutes ega ka Euroopa Inimõiguste Kohtus vaid soovime  kahju hüvitamise nõudes jõuda  Eesti Vabariigiga konsensuseni, sest Omandireformi Aluste Seaduse (ORAS-e) ja sellest seadusest tuleneva Eluruumide Erastamise Seaduse (EES-e)  vastuvõtmisega on eksitud  põhiseaduste vastu; on tehtud juriidilisi vigu, mis vajavad parandamist.

Meile kõigile on selge, et mida rohkem on sundüürnikke, edumeelseid riigikodanikke, kes ülaltoodud nõudmisi esitavad seda  tõenäolisem on, et me suudame avaldada riigile survet.

Selgituseks faktid lähiajaloost:

Omandireformi Aluste Seaduse (ORAS-e) võttis vastu ENSV Ülemnõukogu 13.juunil 1991.a., kus §2 lg2 sätestab-Omandireformi käigus vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende õigusjärglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada uut ülekohut.  Selle seaduse §2 lg2 sättega loodi rahvale väär  ettekujutus just nagu ei kahjustata teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitata uut ülekohut

20.aug.1991.a.hilisõhtul kl 23.02 võttis ENSV Ülemnõukogu vastu Eesti Komitee juhtidega kooskõlastatud otsuse “Eesti riiklikust iseseisvusest ja Põhiseadusliku Assamblee moodustamisest”, mis taastas iseseisva Eesti Vabariigi, kus ka okupatsiooni ajal kehtis 1938.a.vastu võetud Põhiseadus de  jure.                                              

28.juunil 1992.a. võeti vastu käesoleval ajal kehtiv Eesti Vabariigi Põhiseadus.

20.sept.1992.a. toimusid Riigikogu valimised.

06.mail 1993.a.võeti ORAS-est tulenevalt vastu Eluruumide Erastamise Seadus (EES §3 lg(1`)), kus §3 lg5 p4 alusel seadustati tagastatud elamutes elavate üürnike ilmajätmine endi eluruumide ostueesõigusega erastamisõigusest EVP-de eest.

ORAS võeti vastu riigis valitsenud segaduste ajajärgul sellisel kujul, mis andis võimaluse seadustada Eluruumide Erastamise Seaduse kaudu  tagastatavates elemutes elavate üürnike ilmajätmine õigusest erastada endi tähtajatute üürilepingute alusel kasutatavad eluruumid võrdväärselt teiste üürnikega ja seoses selle asjaoluga tagas riik (kohalik omavalitsus) uues riigikorras elu alustamiseks majanduslikud eelised nendele üürnikele, kes erastasid endi korterid EVP-de eest.

ENSV Ülemnõukogu võttes vastu ORAS-t ei järginud ENSV Põhiseadust ega ka  Eesti Vabariigi Põhiseadust, mis oli vastu võetud 01.jaan.1938.a.                                                                                   
a) rikuti 1938.a.Põhiseaduse §4.Eestis on jõus ainult tema oma asutiste poolt kehtima pandud seadused. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud eeskirjad kehtivad Eestis õigusliku korra lahutamatute osadena.

b) rikuti Põhiseaduse §24.Majandusliku elu korraldamine peab toimuma õigluse põhimõttel, mille sihiks on loovate jõudude elustamine, üldise jõukuse arendamine ja selle kaudu inimväärse ülalpidamise kindlustamine.

                                                                                                                     

Järeldus;

Omandireformi aluste seadus võeti vastu N.Liidu ajal ENSV Ülemnõukogu poolt, kes tollel ajal de jure allus Moskvale. Ilmselt seetõttu ei saadud seda seadust vastu võtta nii nagu sooviti ning järelikult on selles seaduses ja sellest seadusest  tulenevates seadustes vead, mis vajavad parandamist.
Ka Põhiseaduse võttis vastu ENSV Ülemnõukogu – mitte Riigikogu.

Tuletame meelde ORAS-e §2 lg2 Omandireformi käigus vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende õigusjärglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada uut ülekohut.                                               

Selleks,et teada saada, mis on uus ülekohus küsime, mis oli vana ülekohus – vastus on teada…repressioonid, Siberisse saatmine, kodu (korter,elamu ) äravõtmine okupatsioonivõimude poolt – meid, sundüürnikke ei ole Siberisse  saadetud kuid kodu võeti ära küll meie endi riigi poolt.

Riigis ei olnud sõjaseisukorda ega ka hädaolukorda.Seega puudus igasugune tarvidus rikkuda põhiseadusi, seadusi  ja kiirustades võtta vastu ORAS --- samal ajal saab väita, et mitte miski ei takistanud Ülemnõukogu  koheselt RIIGIKOGU kokku kutsumast.

Käesoleval ajal on ainult Keskerakond tunnistanud, et sundüürnikele on tekitatud kahju.

Eluruumide erastamise õigus on varaline õigus, mis kuulub vara hulka (Asjaõigusseadus), sest selle õiguse realiseerumisel on võimalik erastada korter, mida on võimalik rahaliselt hinnata. Seega varalisest õigusest ilmajäämine tähendab vara vähenemist, vara vähenemine tähendab kahju tekkimist ja kui on tekitatud kahju, siis on alust nõuda hüvitist kahjutekitajalt – Eesti riigilt..kohalikult omavalitsuselt.       
Eesti Üürnike Liit esitas avalduse (avalikustatud 09.06.08.) riigikogule, õiguskantslerile, milles  nõutakse sundüürnikele kompensatsiooni tekitatud materiaalse kahju eest, lähtudes nende eluruumi turuhinnast ja et neile hüvitataks tekitatud moraalne kahju, võrdsustades sundüürnikud sotsiaaltagatiste osas represaeeritud isikutega.                                                   

Sundüürnike teiste üürnikega mittevõrdne, alandav kohtlemine tuleneb seadusest.
Järelikult  peab seadust  muutma .Seadust saab muuta ainult võimulolev erakond - erakonnad.
Loeme Keskerakonna programme, millele tuginedes ongi sundüürnikud  oodanud hüvitist  riigi poolt !
Keskerakonna II Programm KODU p.83.....Tagastatud majade üürnikud peavad saama elemispinda erastada samadel tingimustel riigikorterites elavatega.
Keskerakonna III Programm. Eluasemepoliitika p.5 Rakendame meetmeid sundüürnikele omandireformi käigus tehtud ülekohtu heastamiseks.

Keskerakond on ainus erakond, kelle tähelepanu all on ka sundüürnikud.

Resümee.

ENSV Ülemnõukogu võttis vastu ORAS-se:

…kui ENSV Ülemnõukogu allus Moskvale de jure,siis ta oleks pidanud järgima ENSV Põhiseadust ja NSVL Põhiseadust, mis oli ülimuslik.

 …kui ENSV Ülemnõukogu arvas, et ta on Eesti Vabariigi õigusjärglane, siis ta oleks pidanud järgima kehtivat rahvusvahelist õigust ja Eesti Vabariigi Põhiseadust, mis oli vastu võetud 01.jaan.1938.a.                                                                                                                                                                         

Kristiine ÜÜ teeb järelduse, et ORAS võeti vastu anarhia ajal – valitsuse või võimu puudumine, seadusetus; korralagedus, kaos.

MIKS  VIIVITATI  RIIGIKOGU  KOKKUKUTSUMISEGA  1 AASTA  3 KUUD  JA  SEITSE  PÄEVA ??? 

MIKS   ASUTI  VARASID  JAGAMA  JA VÕETI  VASTU PÕHISEADUS  ENNE  RIIGIKOGU  KOKKUKUTSUMIST ???

Austatud SUNDÜÜRNIKUD ja vabakodanikud ! On viimane aeg ühineda — osaleme valimistel !(tekst on koostatud enne Riigikogu valimisi)